Financiële verantwoording 2015

Jaarverslag van de Stichting Kerspelkerk Sint Walburgis te Netterden

 

 


Jaarverslag 2015
BALANS 2015

ACTIVA
1000 Kas
1010 Rekening Rabobank (1161.38.009) € 3.915,69
1020 Spaarrekening Rabobank (1335.270.825) € 45.464,21

Totale ACTIVA € 49.379,90
PASSIVA
2600 Reserve eigen vermogen € 45.987,83
2900 Transport winst- of verlies € 3.392,07

Totale PASSIVA € 49.379,90
JAARREKENING 2015

UITGAVEN
3020 Kamer van Koophandel € 0,00
3050 Verzekeringen € 182,41
3090 Kantoorbenodigdheden € 0,00
3110 Kantoorbenodigdheden € 0,00
3150 Bankkosten en kosten postbank rekening € 61,25
3170 Overige uitgaven € 1.328,00
3180 Storting op bouwrekening restauratiefonds € 0,00
2900 Transport winst- of verlies € 3.392,07

Totale UITGAVEN € 4.963,73
INKOMSTEN
4200 Jaarlijkse stichtingsbijdrage € 3.087,50
4400 Eenmalige donaties € 1.549,83
4500 Tesamentaire schenkingen € 0,00
4600 Rente opbrengst € 326,40

Totale INKOMSTEN € 4.963,73

 

april 2016

Beste inwoners van Netterden,

Zoals u gewend bent informeren wij u jaarlijks over de financiële positie en de activiteiten van Stichting Kerspelkerk Sint Walburgis. Hiermee geven wij u de gebruikelijke schriftelijke toelichting. Daarnaast organiseren wij in oktober of november 2016 een informatiebijeenkomst. Hierover later meer.

Belangrijkste activiteiten in het jaar 2015

De periode 2011 tot en met 2014 heeft vooral in het teken gestaan van de restauratie van het interieur van de Sint Walburgiskerk en de herinrichting van het kerkplein. Tijdens de restauratie werd helaas bekend dat de Verrijzenisparochie de kerk in Netterden zal moeten sluiten. Daarom is de Verrijzenisparochie op zoek naar een nieuwe bestemming en eigenaar voor het kerkgebouw. In 2015 heeft de stichting zich vooral met dit onderwerp bezig gehouden. Samen met de Locatieraad Netterden zijn wij doorlopend in gesprek geweest met de Verrijzenisparochie om de mogelijkheden voor de Walburgiskerk te onderzoeken. In de loop van het jaar werd definitief duidelijk dat de stichting bij voorkeur zelf eigenaar wil worden van de Walburgiskerk. Op 18 november 2015 hebben wij een informatie avond georganiseerd bij Zaal Meijer om dit onderwerp met geïnteresseerden te bespreken. Samengevat werd steun uitgesproken om het kerkgebouw en het kerkhof in eigendom over te nemen. Daarbij werd de wens uitgesproken dat het kerkgebouw als kerk gebruikt zal blijven worden en dat het gebouw daarnaast een bredere functie mag krijgen. Op basis hiervan zijn wij gestart met het schrijven van een exploitatieplan voor het kerkgebouw. Het concept is inmiddels ingediend bij de Verrijzenisparochie.

Verder heeft de stichting in 2015 meegewerkt aan het televisie programma Kruispunt. Dit programma heeft aandacht besteed aan de kerksluitingen in de Verrijzenisparochie en André Cent heeft de positie van de Netterdense kerk toegelicht. Ook zijn in 2015 diverse rondleidingen verzorgd waaronder voor het Cuypersgenootschap en zijn voorbereidingen getroffen voor een permanente openstelling van de Walburgiskerk.

Financiële gegevens over het jaar 2015

Op de volgende pagina van Netternieuws ziet u de financiële jaarcijfers van de stichting van het jaar 2015. De schriftelijke toelichting leest u hieronder.

De inkomsten

De Jaarlijkse Stichting Bijdrage waaraan een groot deel van de inwoners van Netterden doneert heeft in 2015 € 3.087,50,-- opgebracht. Verder hebben wij via eenmalige donaties € 1.549,83- ontvangen. Tot de eenmalige donaties rekenen wij ook de gelden uit de kist die we altijd bij de openstelling van de kerk neerzetten, net als de gelden die via inzamelingen of andere verrichtingen worden opgehaald. Tot slot is nog een bedrag van € 326,40,-- aan rente op onze spaarrekening ontvangen. De inkomsten over 2015 bedroegen in het totaal € 4.963,73.

De uitgaven

De totale uitgaven over 2015 bedroegen € 1.571,66. Het grootste deel van dit bedrag is besteed aan de nieuwe smeedijzeren hekwerken in de kerk. Minder dan € 200,- van alle uitgaven is besteed aan verzekeringskosten en bankkosten. De dagelijkse exploitatiekosten van de stichting kunnen zo laag blijven omdat in alle andere benodigdheden kosteloos wordt voorzien.

De balans

Dit jaar waren de inkomsten € 3.392,72 hoger dan de uitgaven. Het eigen vermogen van de stichting (het banktegoed) was per 31 december 2015 € 49.379,90.

2016 en verder

De komende maanden zullen wij doorgaan met het overleg en de onderhandelingen met de Verrijzenisparochie. Bij belangrijke ontwikkelingen zullen wij u informeren via het Netternieuws. In ieder geval zullen wij in oktober of november 2016 opnieuw een informatiebijeenkomst organiseren. Wij verwachten dan een (financieel) plan te kunnen presenteren voor de overname en de exploitatie van de Sint Walburgiskerk.

Graag willen wij afsluiten met het uitspreken van onze dank voor alle positieve reacties, de medewerking en de bijdragen die wij van veel mensen hebben gekregen. Wij hopen dat we op u kunnen blijven rekenen ten behoeve van de Sint Walburgiskerk.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met een van de bestuursleden.

 

 

Stichting Kerspelkerk Sint Walburgis,

 

Elly Geurtsen,

André Cent,

Tom Gilsing

 

 

Last Updated Saturday, 30 April 2016 16:11

Nieuws